Posthuma Restauratieschilders

Posthuma Restauratieschilders is ìt adres foar it opknappen en restaurearjen fan û.o. antiek skilderwurk en wandskilderingen. Wy spesjialisearje ús yn de folgende saken:

  • Restauraasje wandskilderingen
  • Restauraasje hout + marmer imitaasje
  • Ferguld skilderwurk
  • Restauraasje fan âlde ferflagen
  • Restauraasje fan stucwurk

Meitsje in kar út ien fan de mogelikheden yn it menu lofts.