Restauraasje ferguld skilderwurk

It hoantsje op’e toer, in oerwurk of in piron op in skoarstienboerd: alles kin mei blêdgoud moaier makke wurde!