restauraasje fan de tsjerke fan Blalk-Sleat- Kleinwetsinge- Spannum

.

Restauraasje Skilderingen krusweistaasje fan de roomskatholieke tsjerke fan Balk

.

foto totaal oersicht

.

Totaal oersicht skilderingen krùswei staasje

.

.
foto totaal skjin meitsje

.

It skjin meitsjen fan de skilderingen sûnder it gebrûk fan wetter

.

.

foto skjin meitske

.

It resultaat fan it skjin meitsjen mei akapads. Akapads binne in soart sacht gum wat goed skjin makket

.

.
image_00001

.

It restaurearjen fan de ûndergrûn. Dit fanwege sâltbloei

.

.
image_00041
.
image_00011
image_00080

.

It ein resultaat.

.

.

foto

.

It restaurearjen en retousjearen fan de skilderingen.

.

.

foto klaas

.

It opfullen en restaurearjen fan skoarren yn de skildering

.

.
foto (8)

.

It sjocht der op plakken min ùt Om historysk  te restaurearje moat der earst kleur ûndersyk plak fine

.

.

foto (7)

.

It einresultaat is historisch ferantwurde
.

.


It Krùs mei hoanne folledig restaurearre en wer op de toer fan Sleat oanbrocht

.
87924188.tkTHgVUk[1]

.

P10-11-11_08.34

.

P30-11-11_10.18[1]

.

Ek waar’t it houtwurk goed nei sjoen en gehiel ferve

.

Klik foar ûndersteande link foar de video reportaasje fan de Ljouwerter Krante

watch?v=6f40IFqkJFg.

Restauraasje fan de wetterskipstsjerke fan it Doarpke Klein Wetsinge fan de Stifting oude Groninger Kerken.

foto wetsinge

60 jier âld skilderwurk wurdt wer sadanig restaureare dat de âlde ùtstraling bestean bliuw’t.

foto wetsinge 2

It skilderwurk is smoarch krakkelè en skilverich hjir under is te sjen hoe oft it einresultaat is

foto wetsinge

foto wetsinge 6

De preekstoel wurdt wer yn âlde glorie brocht

.

Restauraasje Ned Herf tsjerke te Spannum , Mei it oanbringen fan houimmitaasje

IMG_2891

IMG_2898

It oan bringen fan de grûnlaag

IMG_2948IMG_2959

IMG_2963

Houtimmitaasje yn de goeie kleur

IMG_2975