Skiednis Posthuma Skildersbedriuw

Te koop ,schildersbedrijf te bevragen bij U.J. Romkema ,Troch dizze adfertinsje nei Reurd Posthuma ta te stjoeren, hat Reurd syn ferloofde Hinke Tiemstra de basis lein foar Posthuma skildersbedriuw
Ruerd Posthuma is troud mei Hinke Tiemstra en ha dit skildersbedriuw yn.e Hommerts oernommen.

De beide ûndernimmers

De beide ûndernimmers

It wie in tiid dat der in soad lytse bedriuwen . Yn’e Hommerts wiene dan ek trije skilders. En dy hiene it wurk dan ek allinne mar yn de Hommerts e.o
Yn de oarlogsjieren wie it mei it skilderjen minder en makke Reurd neist it skilderjen klompen en sjippe om troch de tiid te kommen.

Ruerd Posthuma

Ruerd Posthuma

Nei de oarlog ha hja it oan doarst om nei Dokkum te ferhuzjen om der te skilderjen.
Nei Dokkum kaam dat Ruerd Posthuma in grutter bedriuw oernimme koe yn Ljouwert.

Skilderssaek Oeverstrjitte

Skilderssaek Oeverstrjitte

Nei Ljouwert kaam Easterein wer,t no it bedriuw Fan ôf 1961 noch altyd syn thûsbasis hat
Earst oan de Tsjerke buorren,

Pand aan het Skilplein

Bedriuw oan it Skilplein

Der nei oan de Wynserdyk

Iepening troch drs. de Bruin

Iepening troch drs. de Bruin

foto04

Utnoeging

It Skildersbedriuw is hjir yn 1980 oer nommen troch Teake Posthuma. Teake is yn 1984 troud mei Marieke van der Laan . De saak waar,t doe feroare fan ienmansaek nei in v.o.f

De beide fennoaten

De beide fennoaten

Yn it jier 2000 is in modern skilderspand mei winkel oan de Fabrykswei oprjochte.

It bedriuwspand oan de Fabrykswei

It bedriuwspand oan de Fabrykswei