Behang wurken

header_behang_nl

Behang is noch altyd belangryk as wandbeklaaiing. Glêsflies behang is der dan no ek yn all mogelik ferskillende soarten te krijen.

Der is glêsflies behang wat frijwol naadleas te ferplakken is. Sa ek in beklaaiing dy’t nei it plakken noch in behanneling hawwe moat mei muorferve.

Stalen genôch yn’e toanseal. Kom mar ris sjen!