Houtrot reparaasjes

header_houtrot_fr

Is der yn in kezyn in lyts stik fan it hout net mear sûn, dan kinne wij dit mei moderne materialen foar jo oplosse.

It rotte hout wurdt ta it sûne hout wei nommen en ympregneard, wêrnei de epoxy der yn brocht wurdt.